Bantuan B40, M40 dan T20 di Malaysia | Maklumat Terkini

MastahBisnis.com – Baru-baru ini, istilah bantuan B40, M40, T20 dan bantuan kerajaan untuk golongan ini semakin kerap kita dengar.

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan B40, M40 dan T20? Apa itu bantuan B40, M40 dan T20?

Secara umumnya, B40 merujuk kepada pengkelasan tahap kewangan individu atau keluarga di Malaysia.

B40, M40, dan T20 masing-masing mewakili 40% Bawah (Bottom 40%), 40% Tengah (Middle 40%), dan 20% Atas (Top 20%).

Seperti pengkelasan cukai pendapatan, pengkelasan pendapatan ini digunakan untuk menyusun rakyat Malaysia mengikut pendapatan isi rumah mereka.

Apa Maksud Golongan B40, M40 dan T20?

apa maksud golongan b40, m40 dan t20
imej apa maksud golongan b40, m40 dan t20

Pengiktirafan terhadap perbezaan antara kumpulan golongan pendapatan di Malaysia, seperti B40, M40, dan T20, adalah penting untuk memahami usaha kerajaan dalam menyamakan jurang pendapatan.

Terdapat ketidakseimbangan ekonomi yang ingin diatasi, dan sebagai sebahagian daripada inisiatif ini, klasifikasi pendapatan telah diperkenalkan.

1. B40

Golongan B40 merangkumi individu atau keluarga yang mempunyai pendapatan kasar bulanan RM4,360 dan ke bawah.

Jika gaji atau pendapatan isi rumah anda berada di bawah nilai ini, anda termasuk dalam kumpulan B40.

2. M40

Kumpulan M40 melibatkan individu atau keluarga yang mempunyai pendapatan kasar bulanan antara RM4,361 hingga RM10,970.

Jika pendapatan anda berada dalam julat ini, anda termasuk dalam golongan M40.

3. T20

Golongan T20 merupakan golongan teratas yang merangkumi individu atau keluarga dengan pendapatan kasar bulanan melebihi RM10,971.

Golongan ini terdiri daripada golongan berpendapatan tinggi di Malaysia pada tahun 2023.

Penting untuk dicatat bahawa banyak saluran bantuan kerajaan disusun mengikut pengkelasan pendapatan kasar bulanan isi rumah, tanpa mengira sama ada individu tersebut daripada golongan B40, M40, atau bujang.

Sebagai contoh, bantuan sebanyak RM1,800 diberikan kepada golongan B40, manakala maksimum RM1,200 untuk golongan M40.

Walaupun begitu, golongan T20 jarang menerima bantuan kerajaan pada masa ini, kerana kebanyakan terdiri daripada individu dengan pendapatan tinggi di Malaysia.

Dengan memahami perbezaan di antara kategori pendapatan ini, kita dapat mengapresiasi usaha kerajaan untuk menyokong golongan yang memerlukan dan mengurangkan ketidakseimbangan sosioekonomi di negara ini.

Kategori Bantuan B40 M40 T20 Termasuk Bujang

kategori b40 m40 t20 termasuk bujang
imej kategori bantuan b40 m40 t20 termasuk bujang

Berikut adalah pecahan untuk setiap kategori dengan maklumat yang lebih terperinci, disediakan oleh Jabatan Statistik Negara berdasarkan pendapatan kasar bulanan isi rumah dan bujang di Malaysia setiap bulan.

Selain itu, kategori bantuan B40 dan M40 akan lebih berfokus dan bersasar kepada pecahan kategori tertentu yang menjadi sasaran kerajaan, termasuk golongan bujang di Malaysia.

Kumpulan B40 Pendapatan – Had Pendapatan Sebulan

KategoriHad Pendapatan Sebulan
B1Kurang daripada RM2,500
B2RM2,501 hingga RM3,170
B3RM3,171 hingga RM3,970
B4RM3,971 hingga RM4,850

Kumpulan M40 Pendapatan – Had Pendapatan Sebulan

KategoriHad Pendapatan Sebulan
M1RM4,851 hingga RM5,880
M2RM5,881 hingga RM7,100
M3RM7,101 hingga RM8,700
M4RM8,701 hingga RM10,970

Kumpulan T20 Pendapatan – Had Pendapatan Sebulan

KategoriHad Pendapatan Sebulan
T1RM10,971 hingga RM15,040
T2Lebih dari RM15,041 sebulan

Kategori-kategori ini dijelaskan oleh Jabatan Statistik Negara melalui kajian berdasarkan pendapatan dan gaji B40, M40, dan T20, termasuk pendapatan golongan bujang di Malaysia yang tinggal di pelbagai negeri seperti:

 • Sabah,
 • Sarawak,
 • Pulau Pinang,
 • Putrajaya, Selangor,
 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
 • Labuan,
 • Perak,
 • Kedah,
 • Perlis,
 • Kelantan,
 • Terengganu,
 • Pahang,
 • Johor,
 • Melaka,
 • dan Negeri Sembilan

Diharapkan bahawa data yang dikumpulkan oleh Jabatan Statistik Negara ini dapat membantu kerajaan menyasarkan bantuan dengan lebih berkesan kepada golongan yang memerlukan.

Dengan menggunakan maklumat terkini ini, diharapkan bantuan kerajaan dapat disalurkan dengan lebih cermat kepada golongan dan kumpulan B40 yang menyumbang sebanyak 40 peratus daripada jumlah penduduk Malaysia yang kini berjumlah 31 juta orang.

Kepentingan Klasifikasi Pendapatan Isi Rumah

kepentingan klasifikasi pendapatan isi rumah
imej kepentingan klasifikasi pendapatan isi rumah

Pengelasan ini bukan sekadar untuk menentukan sejauh mana seseorang individu itu hidup dalam kemiskinan atau kemakmuran semata-mata.

Tetapi ia memegang peranan penting dalam menyokong kerajaan merancang dengan cermat skema keselamatan sosial dan membentuk rancangan pembangunan negara yang holistik.

Pentingnya klasifikasi B40, M40, dan T20 ini tidak hanya berkisar pada penilaian kekayaan atau kemiskinan semata.

Tetapi juga merupakan instrumen strategik yang membantu kerajaan dalam menyusun rancangan-rancangan yang relevan dengan keperluan sosioekonomi masyarakat.

Dengan merujuk kepada kriteria-kriteria ini, kerajaan dapat merancang dan melaksanakan langkah-langkah pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkesan.

Kriteria untuk menentukan kumpulan B40, M40, dan T20 ini berasaskan kepada data yang diperoleh dari Laporan Kajian Pendapatan Isi Rumah & Kemudahan Asas (HIS), yang dijalankan secara berkala setiap lima tahun.

Melalui kajian ini, angka-angka yang diperoleh membentuk landasan yang kukuh bagi kerajaan untuk memahami secara mendalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat pada setiap kategori ini.

Ketepatan dan ketelusan dalam menentukan kriteria ini memastikan bahawa bantuan dan sumber daya yang disalurkan oleh kerajaan dapat mencapai sasaran yang tepat.

Dengan adanya pengelasan yang jelas ini, kerajaan dapat merancang dan melaksanakan inisiatif yang bersifat inklusif dan memperkasa, mengambil kira keperluan khusus setiap kumpulan secara terperinci.

Secara keseluruhannya, klasifikasi B40, M40, dan T20 bukan sahaja menjadi panduan dalam merancang bantuan ekonomi, tetapi juga merupakan alat penting bagi kerajaan untuk memastikan pembangunan negara yang seimbang dan berkesan.

Dengan terus mengambil kira perubahan dalam struktur sosioekonomi masyarakat, kerajaan dapat memastikan bahawa dasar-dasar yang dilaksanakan dapat terus bersesuaian dan memberikan impak positif kepada semua lapisan masyarakat.

Had Pendapatan B40

had pendapatan b40
imej had pendapatan b40

Apabila merenungkan jadual di atas, kelas B40 terbahagi kepada empat taraf iaitu B1, B2, B3, dan B4.

Daripada jadual tersebut, had pendapatan bagi setiap taraf juga dinyatakan pada kolum sebelah kanan, dan data ini diperoleh melalui kumpulan maklumat yang dikumpulkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.

Satu aspek yang perlu diberi perhatian adalah jurang perbezaan taraf hidup yang ketara antara kawasan bandar dan luar bandar.

Fenomena ini menjadi semakin nyata apabila melihat perbezaan had pendapatan untuk setiap kelas B40.

Keadaan ini menjadi semakin penting kerana terdapat perbezaan ekonomi yang ketara antara kehidupan di bandar dan luar bandar.

Harga hartanah, barangan, dan makanan cenderung lebih tinggi di kawasan bandar.

Oleh itu, individu dari golongan M40 yang berpindah dari luar bandar ke bandar mungkin menghadapi cabaran kewangan dan mungkin dianggap sebagai golongan “miskin bandar” kerana perubahan dalam perbelanjaan harian mereka.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami konteks geografi ketika merancang dasar ekonomi dan bantuan kewangan.

Pengambilan kira terhadap perbezaan ini dapat membantu kerajaan menyusun dasar-dasar yang lebih relevan dan menyeluruh.

Memastikan bantuan yang disediakan dapat memenuhi keperluan sebenar golongan B40, terutamanya ketika terdapat perubahan dalam gaya hidup dan lokasi kediaman mereka.

Bantuan untuk B40

Kerana terletak di bahagian terbawah dalam hierarki kelas sosial, kerajaan Malaysia memberikan tumpuan utama kepada penyediaan bantuan kepada golongan ini.

Perlu ditekankan bahawa bantuan ini bukanlah untuk memperkayakan golongan ini, tetapi lebih kepada memastikan kehidupan mereka menjadi lebih terjamin dan dapat mengurangkan kesulitan.

Terutamanya dalam konteks fasa pandemik COVID-19 yang telah mencetuskan cabaran ekonomi dan sosial yang besar.

Berikut adalah beberapa daripada bantuan yang disediakan untuk golongan B40:

Bantuan Prihatin Nasional (BPN) 2.0

Merupakan inisiatif kerajaan yang memberikan bantuan kewangan langsung kepada golongan berpendapatan rendah untuk membantu mengurangkan beban kewangan mereka.

Skim Peduli Kesihatan

Menawarkan bantuan untuk kos rawatan kesihatan, membolehkan golongan B40 mendapatkan perkhidmatan kesihatan tanpa mengalami beban kewangan yang terlalu besar.

Skim Perlindungan MySalam

Sebuah skim insurans yang memberikan perlindungan kewangan kepada peserta dalam kes penyakit kritikal atau kecederaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan.

Program Penjana 2.0

Inisiatif untuk merangsang ekonomi dan peluang pekerjaan, khususnya untuk golongan yang terjejas secara ekonomi akibat pandemik.

Bantuan Khas COVID-19 (BKC)

Menyediakan bantuan tambahan khusus untuk membantu golongan B40 yang terkesan secara langsung oleh impak pandemik COVID-19, termasuk dalam aspek kewangan dan kebajikan.

Bantuan-bantuan ini dirancang untuk memberikan sokongan yang sesuai dengan keperluan golongan B40, sekaligus menjadikan mereka lebih mudah menghadapi cabaran ekonomi dan kesihatan yang dihadapi.

Ini adalah langkah-langkah penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di kalangan golongan yang memerlukan.